MAIN

UPDATES

PODCAST

COMICS

MUSIC
Adjective Noun
The Perfectly Normal Band
Perfectly Normal Band Radio Recordings
Pet Sounds

Rhapsody in Wax

Rhapsody on Uke
White Noise

RADIO

SCRIPTS

STORIES:

ABOUT ME

Brushing

by Scape White

Brushing - 09/28/09

Lyrics:
Neko da tanoshii.
Shimetta gohan ni aru.
Soshite ha o migaku wa ii da mo!
Brushing is very good!
Brushing is very good!

Brushing, brushing, yeah, yeah, yeah!
Brushing, brushing, brushing kitty cat!
Oh, yeah!

Inaya no atari ni keshoudai ni iru,
Watashi no kikubari o motsu.
Ue ni keshoudai ni burashi, soshite...
Brushing is very good!
Brushing is very good!

Brushing, brushing, yeah, yeah, yeah!
Brushing, brushing, brushing kitty cat!
Oh, yeah!

Watashi o nazeru wa suki da.
Kushi wa yoroshii da.
Demo burashi o suru wa ichiban da.
Ura ni burashi o shinaide.
Fuka o suru.
Kubi ni burashi o shitte - doko ni suki da.
Sono hoka ni omae o soshaku.

Kitty kitty kitty kitty meow meow meow
Kitty kitty kitty kitty meow meow meow
Kitty kitty kitty kitty meow meow meow
Kitty kitty kitty kitty meow meow meow
Kitty kitty kitty kitty meow meow meow
Kitty kitty kitty kitty meow meow meow
Kitty kitty kitty kitty meow meow meow
Brushing kitty cat!
Oh, yeah!

Katsu, kushi o motte.
Kushi o kosuritsukeru.
Watashi no kushi o suru wa ichiban da...
Brushing is very good!
Brushing is very good!

Yoroshii ja nai!
Brushing is very good!
Hai!

Back to Pet Sounds